BSSchool-LP
Callanová metóda
Callanova metóda je metóda riadenej konverzácie, ktorá je založená na princípe PUSH & PULL, čo v praxi znamená to, že lektor sa spýta otázku, čím na študenta zatlačí (PUSH), a ihneď mu pomáha vytvoriť správnu odpoveď, čo znamená, že ju z neho ťahá (PULL).

Táto metóda je veľmi rýchla a dynamická a dáva študentom priestor rozprávať prakticky celú hodinu. Spôsob učenia sa jazyka pomocou tejto metódy je podobný tomu, keď sa učí jazyk malé dieťa, ktoré sa na základe počúvania naučí celé vetné celky bez toho, aby nad nimi hlboko premýšľalo.

Výhody metódy:
- omnoho rýchlejšie a jednoduchšie naučí študenta rozprávať v cudzom jazyku;
- pomôže zbaviť sa zábran komunikovať;
- simuluje reálne cudzojazyčné prostredie

Zásady metódy:
"Rýchlosť" Učiteľ na hodine hovorí k študentom rýchlo, zachovávajúc prirodzené tempo konverzácie. Aj keď zo začiatku študenti môžu považovať takýto spôsob vedenia hodiny za prekvapujúci, čoskoro si na to zvyknú. Rýchle tempo študentovi umožní porozumieť rozhovorom v cudzom jazyku v prirodzenej rýchlosti.

"Otázky" Učiteľ sa pýta každú otázku dvakrát, v rýchlosti, automaticky začínajúc odpoveď pre študenta. To umožňuje študentovi porozumieť otázke ako aj pripraviť sa na odpoveď, čo v konečnom dôsledku robí hodinu viac dynamickou. Učiteľ pasívne nečaká pokiaľ študent odpovie na otázku sám, ale neustále ho nabáda na pohotovú odpoveď. Takto sa u študenta jazyk automatizuje a dostáva sa mu "do krvi".

"Odpovede" Odpovede v nižších úrovniach sú stanovené tak, že ich ani učiteľ, ani študent nemôžu pozmeniť. Študent si tak precvičuje presne tie slová a gramatické javy, ktoré musí bezchybne ovládať. Vo vyšších úrovniach sú prvky vlastnej kreativity povolené, a tak študent vytvára viac originálnych a voľných odpovedí. Študent sa tak najprv učí "noty" a potom dokáže samostatne tvoriť vety. Za účelom vytvorenia správnych lingvistických návykov, by mal študent rozprávať rýchlo bez prestávok na rozmýšľanie. Tento proces odstraňuje návyk rozmýšľania a prekladania si viet a gramatických javov z rodného jazyka do cudzieho, čo bráni schopnosti porozumieť a rozprávať v prirodzenej rýchlosti. Najlepším spôsobom ako sa naučiť jazyk je jednoducho ním rozprávať. Študenti odpovedajú na otázky lektora v najdlhšej možnej forme. Takýmto spôsobom študent dlho rozpráva a precvičuje si tak slová a gramatické javy priamo v praxi.

"Časté opakovanie učiva" Tajomstvo úspechu pri učení sa cudzieho jazyka je opakovanie. Učenie sa jazyka vo veľkej miere pozostáva z vytvárania rýchlych reflexov, ktoré sa podobajú písaniu na stroji alebo hraniu na klavíri. Takéto reflexy môžu byť nacvičené iba spôsobom častého opakovania. Aktivity by sa mali opakovať dovtedy, kým ich študent nie je schopný robiť sám automaticky. Toto je jedna z nepopierateľných výhod tejto metódy oproti iným metódam, kde raz prebraté učivo nie je často opakované a tak zanecháva medzery vo vedomostiach študenta. Takto je zabezpečené, že študent vedomosti nikdy nezabudne.

Finálnym výsledkom pre študenta sú:
- dynamické hodiny, na ktorých konverzuje 5 až 6 krát častejšie;
- učenie sa jazyka prirodzenou cestou - rozprávaní;
- postupné odbúravanie strachu z rozprávania;
- pripravenosť študenta na reálne cudzojazyčné prostredie.Mgr. Lenka Púpavová, mobil: 0949 215676, info@bsschoollp.sk